Lưu lượng kế điện từ

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    Lưu lượng kế điện từ JEF-300

    Lưu lượng kế điện từ dòng JEF-300 bao gồm một cảm biến và một bộ chuyển đổi.Nó dựa trên định luật cảm ứng điện từ Faraday, được sử dụng để đo lưu lượng thể tích của chất lỏng dẫn điện có độ dẫn điện lớn hơn 5μs / cm.Nó là một máy đo cảm ứng để đo lưu lượng thể tích của môi trường dẫn điện.